close
متخصص ارتودنسی
نقش بی بدیل بهــــــــورزان در تحــول نظام ســـلامت
آخرین مطالب

نقش بی بدیل بهــــــــورزان در تحــول نظام ســـلامت

نقش بی بدیل بهــــــــورزان در تحــول نظام ســـلامت

سلامت و امنیت جزو حقوق اولیه هر یك از افراد جامعه است كه تأمین عادالنه آن برای آحاد اجتماع از وظایف اصلی دولت است. تفكر ارایه مراقبتهای اولیه بهداشتی شروع انقلابی بود كه در نیمه دوم قرن بیستم در نظام ارایه خدمات مرتبط با سلامت شكل گرفت.

خوشبختانه این تحول جهانی با انقلاب شكوهمند اسلامی ایران همزمان شد و زمینه های طراحی، اجرا، گسترش و حتی ارتقای آن در كشور در دوره پس از پیروزی انقلاب تصویب شد. در این راستا اجرای سه سیاست اساسی نقش قابل توجهی در شكل گیری و توسعه نظام مراقبتهای اولیه بهداشتی در كشور داشته است:

تقدم خدمات پیشگیری بر خدمات درمانی به عنوان یك سرمایه گذاری دراز مدت تقدم مناطق محروم و روستایی در بهره گیری از امكانات تقدم خدمات سرپایی بر خدمات بستری آنچه به عنوان »شبكه های بهداشتی درمانی« در ایران به ویژه در مناطق روستایی پس از نیمه اول دهه شصت شكل گرفت، بر پایه مفاهیم و محتوای مراقبتهای اولیه بهداشتی بوده است. هم ا كنون شبكه ارایه خدمات مراقبتهای اولیه بهداشتی و محتوای نظام مند آن در ایران یكی از الگوهای معتبر جهانی است كه در آن خانه های بهداشت و بهورزان نقش اساسی در محرومیت زدایی در حیطه سالمت، تحقق عدالت و بهبود شاخصهای سلامت در مناطق روستایی داشته اند، چرا كه این گروه از ارایه دهندگان خدمت دارای خصوصیات زیر هستند: برخاسته از میان جامعه و با انتخاب مردم هستند. با مشكلات جامعه تحت پوشش، خصوصیات فرهنگی و رفتاری مردم آشنا هستند. قابلیت ارایه خدمات ادغام یافته و متعدد را دارند.

دوره آموزشی آنان مبتنی بر شرح وظایف شغلی است. بی شک یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل موفقیت نظام سلامت، توجه به نظام شبکه ای است که در آن خانه بهداشت به عنوان اولین و اصلیترین سطح ارایه خدمات بهداشتی است. در این سطح از ارایه خدمات، خدمات پیشگیری نوع اول قرار دارد و توجه محدود به درمان نیز در آن، معطوف به پیشگیری است. نقش بهورزان در نظام سلامت امروزه در همه جای دنیا نام »بهورز« نام شناخته شده ای است که ترجمه ای برای آن در نظر گرفته نشده است كه این حاصل سالها تالش و کوشش بهورزان است.

نقش وجایگاه بهورز از ابتدا تاكنون در سطح مناسبی از نظام سلامت تعریف شده است كه این امر در کنار ارایه موثر خدمات بهداشتی و دستاوردهای عظیم آن در مناطق محروم كشور، قابل ستایش ترین جنبه کار بهورزان و مجموعه نظام سلامت است.

به کارگیری بهورزان، نمونه بسیار مناسبی از روشهای كم هزینه و پرثمر در نظام سلامت است. آنان از میان مردم انتخاب شده و با فرا گیری مطالب بهداشتی به مردم خدمت میکنند. بهورز درد آشنای مردم و مورد اطمینان آنهاست که این امر مهمترین رمز موفقیت این عزیزان است. آموزش بهورزان در مرا كز آموزش بهورزی از شیوه آموزشی بسیار كاربردی و مناسب برخوردار است. در این روش آموزشی، دانش آموزان بهورزی پس از طی دوره های تئوری و عملی در خانه بهداشتی كه در آینده بهورز آن خواهند بود؛ نقش بهورز را ایفا می‌كنند و با نظارت مربیان، مهارتهای مورد نیاز برای ارایه هرچه مطلوب تر خدمات را كسب میکنند. بهورزان شاغل در طول هر سال، دوره های ماهیانه بازآموزی و جلسات تبادل نظر و تجارب داشته و با موضوعات و برنامه های جدید نظام سلامت آشنا میشوند.

موفقیتهای کسب شده نظام سلامت در زمینه کاهش میزان مرگ و میرمادران باردار، کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال، افزایش پوشش زایمان ایمن، افزایش امید به زندگی، دسترسی آحاد جامعه به مراقبتهای اولیه بهداشتی و بهبود شاخصهای سلامت، بهسازی اما کن و تعامل با سایر سازمانها و جلب مشارکت مردم، همگی مرهون تلاش و خدمات بهورزان است. بهورزان نه تنها باعث ارتقای سلامت روستاییان میشوند، بلکه به تأمین سلامت جامعه شهری نیز کمک میکنند، زیرا بیماری حد ومرز نمیشناسد و با رعایت نکردن بهداشت و عدم ارایه مراقبتهای بهداشتی چه در شهر و روستا، همه آحاد مردم در معرض خطر ابتلا به انواع بیماریها قرار در برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت، ساخت و بهره برداری نزدیک 1995 خانه بهداشت جدید و تحول در خدمات مراقبتهای اولیه برای مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر در اولویت قرار دارد. در این راستا تا ابتدای شهریور امسال)هفته دولت( 1500 خانه بهداشت به بهره برداری رسید و امید است تا بهمن سال 95(دهه فجر( تعداد 495 خانه بهداشت باقی مانده نیز به بهره برداری برسد. همچنین، خواهند گرفت.بازسازی و نوسازی خانه های بهداشت و مرا کز بهداشتی درمانی روستایی از نظر فضای فیزیکی، تجهیزات، بهبود استانداردها، ارتقای سطح مرا کز آموزش بهورزی و ارتقای تحصیلی مربیان آموزش بهورزی به کارشناسی ارشد و تأمین پزشک، ماما، کاردان و کارشناس برای مناطق محروم کشور نیز بخش دیگری از این برنامه است. در این میان بهورزان به عنوان سربازان خط مقدم نظام سلامت کشور كماكان از نقش مهمی برخوردارند. همچنین در طرح تحول نظام سالمت مسؤولیت مرا کز آموزش بهورزی فراتر از تربیت و بازآموزی بهورزان و سایر اعضای تیم سالمت خواهد بود و این مرا کز آموزش تیم سالمت حاشیه شهرها را نیز بر عهده خواهند داشت. نکوداشت 12 شهریور به عنوان روز ملی بهورز در سال ۱۳۶۳ وزارت بهداشت تحقیق گسترده ای به منظورآ گاهی از وضعیت خدمات بهداشتی درمانی كشور انجام داد. نتایج حاصل نشان داد كه 40 درصد از كل مرگ و میرهای کشور، در ۵ سال اول زندگی کودکان اتفاق میافتد كه 80 درصد آن مربوط به یک سال اول زندگی بود. این نتایج سرآغاز تالش در مسیر راه اندازی شبکه های بهداشتی درمانی به نام »خانه بهداشت« در روستاهای کشور و تربیت نیروهای اصیل و بومی به نام »بهورز« شد. در این میان جا دارد از تلاش بنیانگذاران نظام شبکه، شادروان دکتر کامل شادپور و شادروان دکتر سیروس پیله رودی كه در طراحی نظام شبکه مراقبتهای اولیه بهداشتی نقش بسیار ارزنده ای ایفا کردند، به نیكی یاد کنیم.

خانه بهداشت و بهورز به عنوان نماد خدمت و توسعه در نظام مراقبتهای اولیه سلامت است. به منظور نکوداشت این خدمات روز 12 شهریور به نام روز بهورز نام گذاری شد تا همه ساله فرصتی فراهم شود تا از خدمات ارزنده بهورزان کشور این طلایه داران عرصه سلامت تقدیر به عمل آید. 12 شهریور یادآور روزی است كه در آن اولین خانه بهداشت در منطقه چانقرانلوی ارومیه، روستای حیدرلو تأسیس و راه اندازی شد. امروزه سازمان جهانی بهداشت کلمه Behvarz را در مکاتبات و اسناد خود به کار میبرد که این حاصل سالها تلاش وکوشش بهورزان ومربیان مرا کز آموزش بهورزی است؛ لذا الازم است به انتظارات این قشر خدوم و پیشنهادهایی در اجرایی شدن آن اشاره شود:

انتظارات بهورزان :

1 .احتساب طول مدت 2 سال دوره آموزشی بهورزان به عنوان سنوات خدمتی آنان

2 .احتساب امتیازات بازآموزی بهورزان در برقراری ارتقای رتبه شغلی

3 .متناسب كردن حجم كاری مورد انتظار از بهورزان

4 .ارتقای علمی بهورزان و ادامه تحصیل آنان در رشته های مرتبط

5 .احتساب شغل بهورزی به عنوان مشاغل سخت

6 .بیمه مسؤولیت حرفه ای بهورزان شاغل

7 .بیمه دانش آموزان بهورزی

8 .تخصیص عادلانه مزایا همچون اضافه‌كار، كارانه و.. .

9 .بازنشستگی پیش از موعد بهورزان

10 .تداوم توجه مسؤولان نظام سلامت به حوزه بهداشت و مباحث پیشگیری بهورزان در صف مقدم پیشگیری با تلاش مضاعف و جلب نظر مردم به آنان خدمات سلامت و مراقبت را برای جلوگیری از بیماری ارایه میدهند، این در حالی است كه ا كثر مردم و مسؤولان نیازهای درمانی را از نظام سلامت طلب می كنند. تفاوت دو جبهه بهداشتی و درمانی در دیربازدهی خدمات بهداشتی است كه متأسفانه در بعضی مواقع خیلی مورد حمایت واقع نشده در حالی كه خدمات درمانی زودبازده است و سریعتر مردم و مسؤولان را متقاعد میسازد. پیشنهادها ارتقای كیفی آموزشها و متناسب سازی آن با انتظارات جامعه و نظام سلامت قرار گرفتن ترویج سبك زندگی سالم در اولویت فعالیتهای بهورزان برای پیشگیری از بیماریهای غیر وا گیر پیگیری موضوع احتساب 2 سال آموزش بهورزان به عنوان سنوات خدمتی پیگیری موضوع ادامه تحصیل بهورزان در رشته های مرتبط برنامه ارتقای آموزشی بهورزان )کاردانی بهورزی( ارتقای سطح مرا کز آموزش بهورزی انجام زمان سنجی خدمات در نظام سلامت به منظور متناسب كردن حجم كاری مورد انتظار از بهورزان اقدام برای تحقق بازنشستگی قبل از موعد بهورزان تخصیص ندادن مجوزهای پذیرش بهورز به سایر رسته ها در سطح دانشگاه امید است با عنایت، همت و پیگیری جدی مسؤولان شاهد تحقق هر چه سریعتر انتظارات بهورزان سراسر کشور باشیم.

 

 

 

 

 

وبلاگ سلام بهورز salambehvarz.rozblog.com 

لینک ارسال مطالب و دیگر فایلها به کانال رسمی سلام بهورزtelegram.me/jabervasileh 

به کانال رسمی سلام بهورز بپیوندیدtelegram.me/salambehvarz

 

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی